Sari la conținut

Clubul Amiralilor- Forumul Securității Maritime

CONFERINȚA

“REZILIENȚA MARITIMĂ ȘI SECURITATEA MĂRII NEGRE: ABORDĂRI ÎN ERA AMENINȚĂRILOR HIBRIDE”

CERINTE REDACTARE

CERINȚE DE REDACTARE

Titlul articolului

Titlul se scrie cu majuscule, Times New Roman, caractere de 14, bold, centrat.

Autorul/Autorii articolului

Prenumele și numele autorului/autorilor se scriu în dreapta, la un rând distanta sub titlu, fiind precedate de gradul didactic și titlul științific (dacă este cazul), scrise cu Times New Roman, caractere de 12. Numele de familie se va scrie cu majuscule si bold. Numele va fi urmat de indexare note subsol cu indicarea afilierii instituționale principale (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul) şi a adresei de e-mail, scrise cu Times New Roman, caractere de 9, bold, italic.

termenul abstract- redactat in engleza font Times New Roman 10, italic, urmat de Key words la un rand distanta si clasificare Jel la un rand distanta

 Rezumatul articolului rezumatul propriu-zis

Rezumatul va avea 150-200 de cuvinte şi va fi scris în limba română, cu Times New Roman, caractere de 12, italic, justify, la două rânduri distanta de numele autorului. Rezumatul va cuprinde: obiectivele studiului, metodele de cercetare folosite, rezultatele și implicațiile studiului.

corpul articolului

Textul articolului se va redacta în limba română. Textul se va scrie cu Times New Roman, caractere de 12, justify , introducerea va fi spațiata la trei rânduri distanta de abstract. Din proiectare se alege stilul normal, numerotare cu cifre arabe si setarea paragrafelor cu (0) inainte si dupa. Lucrarea nu poate depăși 15 pagini standard. Lucrarea va fi structurată pe secțiuni având fiecare un titluSecțiunea introductivă va cuprinde identificarea problemei cercetate, noutatea în raport cu abordările doctrinare existente, structura cercetării, detalierea metodelor de cercetare utilizate, soluțiile propuse. La sfârșitul lucrării va fi inserată o secțiune de concluzii cu rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare ale acestora.

Notele de subsol

Notele de subsol se redactează cu Times New Roman, caractere de 9, justify și spațiere la un rând distanta. Notele de subsol se vor numerota în mod continuu pentru întreaga lucrare şi nu prin reluarea numerotării la fiecare pagină. Toate lucrările citate se vor indica numai în notele de subsol. În cazul lucrărilor citate, se menționează numele complet al autorului sau autorilor materialelor bibliografice citate, urmat de titlul materialului (carte, articol), editura/revista, orașul, anul apariției/numărul revistei, numărul paginii/paginilor. Denumirile editurilor, precum și cele ale cărților şi revistelor se scriu complet, nu prescurtat. Titlurile cărților şi articolelor se culeg cursiv/italic, în limba în care acestea au fost publicate. Denumirile revistelor se vor culege între ghilimele. Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu mențiunea că „documentul este disponibil online la adresa…” și indicarea datei ultimei accesări. În cazul jurisprudenței, se menționează denumirea actului, numărul și data pronunțării /emiterii, emitent (instanță), locul publicării (Monitorul Oficial, culegere/buletin de practică judecătorească etc.).

Bibliografie

Lucrările de referință utilizate vor fi indicate într-o scurtă bibliografie la sfârșitul articolului, în limba în care au fost publicate, font Times New Roman 10 spatiata la un rând distantă

Aspectul paginilor

Paginile vor avea formatul A4, potrait, cu marginile: sus/jos/stânga/dreapta 2 cm. Paginile vor fi numerotate cu numere arabe în mod continuu, de la prima la ultima pagină.

Tabelele, figurile şi graficele  vor fi numerotate şi vor avea fiecare câte un titlu reprezentativ. Tabelele vor fi realizate cu bordură simplă, în interiorul lor redactarea se va realiza cu fontul Times New Roman, dimensiunea 10 pt, iar numărul și titlul tabelului se vor regăsi imediat deasupra acestuia, aliniate în partea dreaptă (a se vedea Tabelul 1)

Tabelul 1: Exemplu de inserare a tabelelor în cadrul articolului

Times New Roman 10 ptTimes New Roman 10 ptTimes New Roman 10 pt
Times New Roman 10 ptTimes New Roman 10 ptTimes New Roman 10 pt
Times New Roman 10 ptTimes New Roman 10 ptTimes New Roman 10 pt

Figurile şi graficele vor fi încadrate de bordură simplă, iar numărul şi titlul acestora se vor regăsi imediat sub acestea, aliniate în partea dreaptă

Formulele matematice vor fi aliniate pe mijlocul paginii şi numerotate conform următorului exemplu:

                                                       y=f(x)                                          (1)

Abrevierile şi acronimele se vor explica prima dată când apar în textul articolului.

Evaluarea lucrărilor înscrise

Lucrările primite vor fi supuse evaluării în sistem „double blind” peer review, respectând standardele conferințelor internaționale. Orice lucrare trimisă în vederea susținerii în cadrul Conferinței va fi evaluat de cel puțin 2 referenți științifici cu o reputație națională și internațională recunoscută în domeniul științelor militare, juridice, sau în domeniul naval.

Evaluarea se va realiza pe bază de anonimat (numele autorului nu este comunicat referenților; numele referenților nu este comunicat autorului). Autorii vor fi informați despre recomandările și observațiile referenților în vederea îmbunătățirii calității articolului. La propunerea referenților, se poate refuza susținerea lucrării în cadrul Conferinței.

Răspunderea exclusivă a autorilor pentru conținutul articolelor

Prin transmiterea lucrării autorul/ii garantează că manuscrisul cuprinde munca lui/lor proprie, originală. De asemenea, autorii garantează că ideile și pasajele din manuscris care nu sunt ale lor au fost atribuite în mod corespunzător, prin trimiteri bibliografice adecvate și prin utilizarea ghilimelelor. Întreaga răspundere revine autorului/autorilor articolului în cazul nerespectării legislației drepturilor de autor/plagiatului, organizatorii Conferinței neputându-și asuma nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislația drepturilor de autor și a realizării de plagiat. În cazul descoperirii nerespectării legislației drepturilor de autor/plagiatului, manuscrisul va fi respins. Organizatorii Conferinței nu-și asumă nicio răspundere pentru punctele de vedere exprimate de autori în cadrul lucrărilor înscrise. Este în responsabilitatea autorilor obținerea autorizațiilor de reproducere și copyright referitoare la textele care sunt citate sau reproduse în lucrările lor.

Adresa de corespondență

Materialele se vor trimite în format electronic la adresa: contact@forumulsecuritatiimaritime.ro

Scroll to Top