Sari la conținut

Declarație de etică și malpraxis

FORUMUL SECURITĂȚII MARITIME

Drepturile și responsabilitățile participanților, referenților științifici, membrilor Comitetului științific și membrilor Comitetului de organizare a CONFERINȚEI CLUBULUI AMIRALILOR – DINAMISMUL ȘICOMPLEXITATEA SECURITĂȚII MARITIME A ROMÂNIEI

DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PARTICIPANȚILOR

Condiții de participare

La conferință se pot înscrie:

– participanți care doresc să prezinte o lucrare științifică

– participanți care doresc să audieze dezbaterile, fără înregistrarea unei lucrări științifice.

Înscrierea la Conferință se realizează prin completarea formularului de participare care poate fi descărcat de pe site-ul Conferinței și trimiterea sa la adresa de e-mail indicată. Înscrierea conferă participantului prezent la Conferință:

– dreptul de a participa la activitățile științifice cuprinse în program;

– dreptul de a i se publica lucrarea prezentată într-una din publicațiile Conferinței, în funcție de selecția realizată de organizatorii Conferinței și de editorii publicațiilor, în condițiile prevăzute la pct. 2.

Publicarea lucrărilor științifice.

Pentru publicarea articolului este necesar să fie îndeplinite două condiții cumulative:

– acceptarea articolului pentru susținere în cadrul Conferinței în urma evaluării în sistem „double blind” peer review

– prezența la Conferință și susținerea de către autor a lucrării înscrise. În cazul lucrărilor în coautorat este necesar ca cel puțin unul dintre coautori să fie prezent și să susțină lucrarea în cadrul Conferinței.

Îndeplinirea acestor condiții asigură publicarea articolului în cartea care va fi tipărita sub titlul „MARINA ROMĂNA – FURNIZOR DE SECURITATE NAVALĂ”.

Publicarea lucrărilor științifice în reviste partenere.

Din rândul articolelor susținute de autori la Conferință, revistele partenere pot selecta în vederea publicării articole care corespund tematicii acestora. Revistele partenere pot supune articolele propriului sistem de evaluare. Participanții care doresc publicarea lucrării într-o revistă parteneră vor trebui să respecte cerințele de redactare cerute de aceasta și să modifice articolul ținând cont de observațiile realizate de referenții științifici ai acestei revistei.

Originalitatea lucrării științifice. Citarea surselor. Răspunderea în cazul plagiatului. Prin transmiterea unui articol în vederea înscrierii la Conferință, autorul/ii garantează că manuscrisul cuprinde munca lui/lor proprie, originală. De asemenea, autorii garantează că ideile și pasajele din manuscris care nu sunt ale lor au fost atribuite în mod corespunzător, prin trimiteri bibliografice adecvate și prin utilizarea ghilimelelor. Întreaga răspundere revine autorului/autorilor articolului în cazul nerespectării legislației drepturilor de autor/plagiatului, organizatorii Conferinței neputându-și asuma nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislația drepturilor de autor și a realizării de plagiat. În cazul descoperirii nerespectării legislației drepturilor de autor/plagiatului, manuscrisul va fi respins iar articolul publicat va fi retras din Conferință/revistele partenere ale Conferinței. Organizatorii Conferinței nu-și asumă nicio răspundere pentru punctele de vedere exprimate de autori în cadrul articolelor susținute la Conferință.

Respectarea cerințelor de redactare a manuscrisului. Manuscrisul înscris la Conferință trebuie să respecte cerințele de redactare prevăzute în Condiții de publicare .

Neacceptarea publicării redundante. Organizatorii Conferinței nu acceptă susținerea și publicarea, în aceeași limbă, a unor lucrări care au fost deja prezentate parțial sau în întregime într-un articol publicat sau care sunt descrise în alt articol trimis sau acceptat de alte publicații scrise sau electronice. În cazul descoperirii unei publicări redundante manuscrisul va fi respins, iar articolul publicat va fi retras din revistele partenere ale Conferinței.

Prezentarea cu acuratețe a datelor primare. Datele care stau la baza articolului (indicatori statistici, reglementări legale, soluții, opinii doctrinare, sondaje etc.) trebuie să fie prezentate cu acuratețe. Prezentarea cu bună știință a unor date inexacte sau falsificate poate fi un motiv de respingere a manuscrisului sau de retragere a articolului publicat.

Autorizații de reproducere și copyright.

Este în responsabilitatea autorilor obținerea autorizațiilor de reproducere și copyright referitoare la includerea ca atare sau adaptarea în articol de imagini/lucrări de artă sau documente/texte pentru care nu dețin drepturi de autor. Titularul dreptului de autor va trebui să fie informat expres de faptul că imaginile/lucrările de artă sau documentele/textele vor fi postate online și vor putea fi accesate în mod gratuit, ca parte a articolului în temeiul the Creative Commons Attribution – Non Commercial – NoDerivs 3.0 Unported License .

Indicarea numelor celor care au contribuit la realizarea articolului. Numele autorilor trebuie să fie scris în ordinea contribuției acestora la articol. Toți autorii trebuie să își asume responsabilitatea pentru contribuțiile proprii. Doar persoanele care au o contribuție substanțială la realizarea articolului ar trebui să fie trecuți ca autori. Cei ale căror contribuții sunt indirecte sau marginale (de exemplu cei care au asigurat corectura sau traducerea materialelor, conducătorii de doctorat/șefii centrelor de cercetare care au îndrumat/permis realizarea manuscrisului de către autori, persoanele care au finanțat cercetarea relatată de manuscris) ar trebui să fie menționați într-o secțiune de „Mulțumiri” aflată la sfârșitul articolului, înainte de Bibliografie. Autorul corespondent (cel care trimite articolul în vederea înscrierii la Conferință) trebuie să se asigure că au fost menționați toți coautorii articolului și că toți coautorii au văzut și au fost de acord cu publicarea materialului.

Menționarea surselor de sprijin financiar.

Sursele de sprijin financiar ale cercetării concretizate în manuscris (granturi, burse etc.) trebuie să fie menționate în lucrare într-o notă de subsol atașată la titlul articolului.

Transmiterea formularului de participare la Conferință și înscrierea lucrărilor științifice. Formularele de participare și lucrările științifice se transmit de către autori numai pe suport electronic la adresa de e-mail:learschi.sorin@gmail.com. În cazul lucrărilor în coautorat fiecare autor va completa un formular de participare.

Descoperirea erorilor sau a inexactităților semnificative în articolele înscrise la Conferință. În cazul în care un autor descoperă o eroare sau o inexactitate semnificativă într-un articol al său care a fost acceptat pentru înscriere la Conferință, acesta are obligația să notifice imediat organizatorilor și să coopereze cu aceștia pentru a corecta articolul sau a îl retracta, după caz.

DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE REFERENȚILOR ȘTIINȚIFICI

Manuscrisele primite în vederea înscrierii la Conferință sunt supuse evaluării în sistem „double blind” peer review, respectând standardele FORUMULUI. Orice articol va fi evaluat de referenți științifici cu o reputaţie naţională şi internaţională recunoscută în domeniul naval. Evaluarea se va realiza pe bază de anonimat (numele autorului nu este comunicat referenților; numele referenților nu este comunicat autorului). Autorii vor fi informați despre recomandările și observațiile referenților în vederea îmbunătățirii calității articolului. La propunerea referenților, se poate refuza acceptarea înscrierii articolului la Conferință.

Statutul referenților științifici. Referenții științifici ai Conferinței își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat, în regim part-time. Referenții științifici vor completa la începutul activității o fișă cu domeniile lor de competență. Președintele Comitetului de organizare va trimite manuscrisul spre evaluare la cel puțin 2 referenți cu competență științifică în domeniul supus cercetării, însoțit de un formular de evaluare. Referenții care au acceptat sarcina de evaluare a manuscrisului trebuie să trimită formularul de evaluare completat în termen de 10 zile de la primirea lui. Referenții pot refuza invitația de a evalua anumite manuscrise dacă apreciază că volumul de muncă datorat altor angajamente nu le permite să finalizeze evaluarea în timp util. Referenții au obligația de a refuza invitația de a evalua un manuscris dacă conținutul manuscrisului nu corespunde domeniilor lor de expertiză sau în situația existenței unui conflict de interese (de exemplu conflictul rezultat din relațiile concurențiale, de colaborare sau alte conexiuni cu instituții sau companii asociate cu manuscrisul).

Păstrarea confidențialității asupra informațiilor și ideilor obținute în cadrul evaluării. Informațiile privilegiate sau ideile obținute prin intermediul procesului de evaluare trebuie să rămână confidențiale și să nu fie folosite pentru obținerea unor avantaje personale. Orice manuscris primit pentru examinare trebuie să fie tratat ca un document confidențial și nu trebuie să fie arătat sau discutat cu alte persoane, cu excepția celor autorizate de Președintele Comitetului de organizare al Conferinței.

Obiectivitatea evaluării. La efectuarea evaluării, referenții sunt rugați să facă acest lucru cât mai obiectiv posibil, abținându-se de la angajarea în critica personală a autorului/autorilor. Referenții trebuie să își exprime punctele de vedere în mod clar, explicând și motivând recomandările făcute. Referenții vor oferi un feedback detaliat și constructiv pentru a asista autorul/autorii la îmbunătățirea manuscrisului.

Conținutul evaluării. Referenții științifici vor completa formularul de evaluare trimis de Președintele Comitetului de organizare al Conferinței. În formularul de evaluare referenții ar trebui să includă aprecieri cu privire la încadrarea subiectului în tematica Conferinței, relevanța temei și gradul de noutate științifică, cunoașterea de către autori a literaturii de specialitate relevante în domeniu, coerența și calitatea stilului de redactare, metodele de cercetare folosite de autor, logica argumentelor științifice, folosirea corectă a surselor bibliografice. Referenții trebuie să supună atenției Președintele Comitetului de organizare orice asemănări majore între manuscrisul supus evaluării și alte articole sau lucrări publicate de care au cunoștință, precum și orice probleme care ar avea legătură cu acceptabilitatea etică a cercetării descrise în manuscris. În realizarea evaluării, referenții științifici vor ține cont de Cerințele de redactare pentru articolele înscrise la Conferință. În urma evaluării, referenții științifici pot recomanda: acceptarea articolului pentru susținere în cadrul Conferinței, acceptarea articolului doar dacă se respectă observațiile făcute în formularul de evaluare, neacceptarea articolului.

DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE COMITETULUI ȘTIINȚIFIC

Decizia finală de acceptare a înscrierii lucrării științifice la Conferință. Președintele Comitetului de organizare are responsabilitatea finală de a decide dacă un manuscris va fi acceptat sau nu, ținând cont de evaluările realizate de referenții științifici, de respectarea prevederilor din prezenta Declarație de etică și mal praxis și de legislația privind protecția drepturilor de autor. Președintele Comitetului de organizare se poate consulta cu membrii Comitetului științific, precum și cu referenții științifici în luarea deciziilor de publicare.

Evaluarea obiectivă. Interzicerea discriminărilor pe criterii care țin de persoana autorului. Președintele Comitetului de organizare și membrii Comitetului științific vor evalua exclusiv conținutul științific al manuscriselor, fără a lua în considerare criterii de rasă, gen, convingeri religioase, origine etnică, cetățenie sau orientare politică a autorului/ilor.

Păstrarea confidențialității asupra informațiilor și ideilor cuprinse în manuscris. Președintele Comitetului de organizare și membrii Comitetului științific nu vor divulga nicio informație despre manuscris altor persoane cu excepția autorului/ilor și referenților științifici.

Asigurarea integrității procesului de evaluare. Președintele Comitetului de organizare și membrii Comitetului științific vor depune toate eforturile pentru a asigura integritatea procesului de evaluare „double blind” peer review urmărind să nu fie dezvăluită identitatea autorului/ilor către referenții științifici și viceversa.

Evaluarea prejudiciilor etice în cercetarea științifică. Atunci când se evaluează un manuscris în vederea acceptării înscrierii la Conferință, Președintele Comitetului de organizare și membrii Comitetului științific vor putea solicita dovezi că prejudiciile etice au fost reduse la minim în desfășurarea cercetării cuprinse în manuscris. Președintele Comitetului de organizare și membrii Comitetului științific vor cerceta dacă în cazul prezentării și publicării beneficiile studiului sunt mai mari decât efectele nocive ale acestuia.

Solicitarea de informații privind respectarea reglementărilor de etică a cercetării științifice. Conferința salută transmiterea de manuscrise provenind de la autori din orice țară de pe glob. Comitetul științific recunoaște faptul că la nivel mondial, reglementările privind etica cercetării științifice pot fi diferite de la o țară la alta. În consecință, Președintele Comitetului de organizare și membrii Comitetului științific pot să solicite clarificări în acest sens de la autorul/ii manuscrisului precum și să adreseze scrisori de informare către instituțiile responsabile cu etica cercetării științifice din țara de proveniență a autorului și/sau către organizațiile internaționale cu activitate în domeniu.

DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE COMITETULUI DE ORGANIZARE

Neasumarea răspunderii pentru obținerea vizei. Organizatorii nu își asumă obligația de a se implica în procedurile de obținere a vizei. În vederea obținerii vizei organizatorii vor putea trimite pe email, la cerere, o invitație oficială de participare la Conferință.

Neasumarea răspunderii pentru asigurarea transportului și cazării participanților. Organizatorii nu sunt responsabili de suportarea taxelor de transport și de rezervarea camerelor de hotel.

Refuzul de a înscrie o persoană la Conferință. Organizatorii pot refuza motivat înscrierea unei persoane la Conferință.

Trimiterea de materiale ale Conferinței. Plata taxelor de curierat pentru trimiterea diverselor materiale și reviste ale Conferinței este în sarcina celor care le solicită.

Președintele Comitetului de organizare

Amiral (rtr) Dr. Aurel POPA

contact@forumulsecuritatiimaritime.ro

Scroll to Top